Leveringsvoorwaarden

I Algemene Voorwaarden D.K.A. ALPHEN B.V

De in artikel 1 t/m 14 opgenomen Algemene Bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende leveranties van goederen en/of diensten van welke aard ook, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven door D.K.A. ALPHEN B.V gevestigd te Alphen aan den Rijn, hierna te noemen: “leverancier. Tevens zijn in deze Algemene Voorwaarden een aantal aanvullende bepalingen opgenomen voor service overeenkomsten (Artikel 15 t/m 21). Alle Algemene Bepalingen en de toepasselijke aanvullende bepalingen maken deel uit van de aanbiedingen van c.q. overeenkomsten met leverancier.

II Algemene Bepalingen

Artikel 1 Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen een aanvulling op en prevaleren boven de eveneens van toepassing zijnde Privacy beleid van leverancier.

Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbiedingen een geldigheidsduur is vermeld. Tenzij een geldigheidsduur als zo even bedoeld is vermeld, zijn order, overeenkomsten en afspraken voor de leverancier eerst bindend, indien en voorzover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd. Wijzigingen en aanvullingen in een overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij, schriftelijk en door beide partijen ondertekend, tussen opdrachtgever en leverancier zijn overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Deze overeenkomst treedt in plaats van alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten betreffende hetzelfde onderwerp.

Artikel 3 Prijs

3.1 Indien in prijscouranten, aanbiedingen, webshop of orderbevestigingen niet anders is vermeld, zijn alle door de leverancier opgegeven prijzen exclusief BTW en gelden deze voor levering af magazijn. Voor orders beneden een nader vastgesteld bedrag zullen orderkosten in rekening worden gebracht volgens de ten tijde van de uitvoering van de order daartoe bij de leverancier geldende regeling. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, zal de leverancier het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven orders c.q. opzegging van een overeenkomst door de afnemer.

Artikel 4 Levering

4.1 De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal de leverancier in overleg treden met de afnemer.

4.2 Leveringen binnen gemeente Alphen v.a. € 35,- excl. BTW en buiten gemeente Alphen v.a. €100,- excl. BTW zijn Gratis. Anders worden er verzendkosten berekend volgens POSTNL tarieven. Indien van toepassing op uw bestelling wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 5 Reclames

5.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 en 10 moeten reclames over direct waarneembare gebreken door de afnemer binnen tien dagen na aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten door leverancier zijn ontvangen. Bij gebreke daarvan is de leverancier niet aansprakelijk ter zake van het betreffende gebrek.

5.2 Door cliënt verkeerd bestelde goederen kunnen pas retour na goedkeuring leverancier, na overleg factuur/pakbon en binnen 14 dagen na ontvangst levering.

5.3 Leverancier geeft geen geld retour, maar een tegoedbon.

5.4 Door leverancier speciaal bestelde goederen in opdracht van cliënt (geen voorraad goed) worden bij geen afname/ retourname kosten berekend aan cliënt. Eventuele minimale kosten € 10,- per artikel exclusief BTW.

Artikel 6 Betaling

6.1 De prijzen worden verschuldigd bij (af)levering.

Alle betalingen moeten zonder korting en/of compensatie, schuldvergelijking of opschorting geschieden ten kantore van de leverancier of op een door de leverancier aan te wijzen bankrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij leverancier anders heeft bedongen.

6.2 Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn het recht de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente van de vervaldag af in rekening te brengen.

6.3 Indien gebruiker op enigerlei wijze in gebreke is met tijdige of deugdelijke nakoming van enige betalingsverplichting jegens leverancier en hij ter zake door leverancier of een door leverancier ingeschakelde derde gesommeerd of aangemaand dient te worden, is gebruiker onmiddellijk verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, ten deze gefixeerd op 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van € 45,00 , onverminderd het recht van leverancier de werkelijke door haar geleden schade van gebruiker te vorderen. Bij gebreke van tijdige betaling is leverancier gerechtigd met ingang van de achtste dag na de vervaldag, een rentevergoeding in rekening te brengen van 1% per maand.

6.4 Geen betaling kan worden opgeschort, zulks ook niet, indien de afnemer meent enig recht van reclame te hebben.

Artikel 7 Eigendomsrecht

7.1 Tot aan de algehele voldoening van de door afnemer aan leverancier verschuldigde betalingen behoudt leverancier de eigendom van alle door hem geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het hem toekomende, niets uitgezonderd; de afnemer zal mitsdien de hem geleverde goederen, zolang geen algehele betaling van het leverancier toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel ook uit zijn bedrijf brengen of aan derden in gebruik geven tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is, in welk geval hij tot zodanig verkopen gerechtigd is.

Artikel 8 Risico

8.1 Ongeacht het geen tussen leverancier en afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven goederen voor risico van de leverancier tot op het tijdstip dat zijn in de feitelijke beschikkingsmacht van de afnemer of van door afnemer ingeschakelde derden zijn overgegaan.

 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Leverancier is aansprakelijk voor dood van of letsel aan personeel van cliënt of derden, alsmede voor materiële schade aan installaties en eigendommen van cliënt en derden voor zover de dood, het letsel of de schade het gevolg is van de schuld van leverancier of van personen waarvan leverancier zich bij de uitvoering van technische werkzaamheden aan het apparaat bedient of installatiefouten van bij de onderhoudswerkzaamheden door leverancier aangebrachte vervangende onderdelen met dien verstande dat deze aansprakelijkheid van leverancier per gebeurtenis beperkt is tot maximaal € 1.000.000,00 voor dood of letsel aan personen of voor materiële- of zaakschade.

De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot het in de vorige volzin bepaalde. leverancier is derhalve niet aansprakelijk voor schade (waaronder begrepen bedrijfsstagnatie, verlies van omzet en/of winst en/of besparingen en/of verlies van gegevens en andere gevolgschade) ten gevolge van stilstand, storing, onvoldoende en/of onjuiste werking van het apparaat of gedeelten daarvan, alsmede ten gevolge van vertraging bij het uitvoeren van leveringen, reparaties, bij het verrichten van onderhoudswerkzaamheden of bij het vervangen van onderdelen, dan wel bij omruiling van het apparaat. Cliënt zal leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken van derden indien en voor zover deze aanspraken niet op grond van het in dit artikel bepaalde ten laste van leverancier komen.

Artikel 10 Garantie

10. Leverancier garandeert dat de door hem geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voor doen in door leverancier geleverde goederen als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal leverancier deze gebreken naar vermogen herstellen of laten herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen, in overeenstemming met de hieronder vermelde voorwaarden.

10.1 De door leverancier verstrekte garantie geldt uitsluitend ten behoeve van de eerste gebruiker, dat wil zeggen ten behoeve van diegene die de apparatuur of dienst oorspronkelijk van leverancier heeft betrokken. De door leverancier verstrekte garantie op apparatuur is slechts van toepassing op apparatuur, welke voorzien is van een fabrieksmatig aangebracht serienummer. Een garantietermijn van drie maanden gerekend vanaf de datum van aankoop/levering is op levering van apparatuur algemeen van toepassing tenzij anders is aangegeven op het garantiebewijs.

10.2 De voor uitvoering van de garantie benodigde werkzaamheden zullen worden verricht ter plaatse van het desbetreffende product, dan wel in de werkplaats van leverancier, dit naar oordeel van leverancier.

10.3 Een tijdig beroep op garantie wordt slechts gehonoreerd:

a. indien het product is gebruikt overeenkomstig de daarvoor geldende handleiding en

b. voor zover het noodzakelijk onderhoud volgens de specificatie is uitgevoerd en

c. indien een geldige factuur kan worden overlegd waarop het type- en serienummer van de apparatuur vermeld is.

10.4 Op de bij reparaties geleverde diensten en onderdelen geldt een garantie termijn van dertig dagen gerekend vanaf de datum van reparatie. Voor separaat geleverde onderdelen geldt een garantietermijn van acht dagen en overige geleverde producten 14 dagen.

10.5 De garantie geldt niet in de navolgende gevallen:

a. herstel van fouten en gebreken als gevolg van ondeskundig gebruik, onzorgvuldig handelen, transport, vallen of stoten;

b. gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product bedoeld of geschikt is;

c. schade tengevolge van ondeskundig aan- en/of ontkoppelen van randapparatuur.

d. indien na een reparatie of andere dienst, een gebrek optreedt dat geen direct verband houdt met de eerder uitgevoerde reparatie/dienst of daardoor aantoonbaar is ontstaan, zulks ter beoordeling van leverancier. Tevens zijn uitgesloten van de garantie verbruiksmaterialen zoals linten, toner, starter, drums en cartridges, alsmede glasplaten, snoeren en verbindingskabels, zekeringen, lampen, batterijen, nietjes, tapes, magnetische opslagmedia, software, printkoppen en inktlinten. Werkzaamheden die tot het normale onderhoud dienen te worden gerekend vallen niet onder de garantie.

10.6 Tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding, zal leverancier nimmer gehouden zijn.

10.7 Gebreken als hiervoor in dit artikel bedoelt, zullen geen grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren.

10.8 Alle vervangen goederen c.q. onderdelen worden eigendom van leverancier.

Artikel 11 Industriële en intellectuele eigendom

11. Leverancier garandeert dat de door hem geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op de Nederlandse octrooirechten, modelrechten of ander rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door leverancier moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat enig door leverancier geleverd goed wel inbreuk maakt op rechten van een derde als zo-even bedoeld, zal leverancier te zijner keuze na overleg met de afnemer het betrokken goed vervangen door een goed dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een licentierecht terzake verwerven, dan wel het betrokken goed terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De afnemer verliest even wel het recht op de zo-even aangeduide prestaties, indien hij de leverancier niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, dat de leverancier in staat is geweest zijn rechten terzake naar behoren te verdedigen.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Als overmacht gelden alle omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst niet van leverancier kan worden gevergd. Meer in het bijzonder gelden als overmacht niet-levering of niet juiste of niet tijdige levering aan leverancier door haar leveranciers, intrekken of weigeren van benodigde vergunningen, etc

12.2 In geval van overmacht zal de uitvoering van de overeenkomst voor het desbetreffende gedeelte worden opgeschort.

12.3 leverancier zal gebruiker zo spoedig mogelijk schriftelijk van dergelijke omstandigheden op de hoogte brengen.

12.4 Indien een opschorting als hiervoor bedoeld meer dan drie maanden heeft geduurd of indien naar het oordeel van beide partijen reeds bij voorbaat vast staat dat deze meer dan drie maanden zal duren, kan elk van beide partijen de overeenkomst voor het betreffende gedeelte per aangetekende brief met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat partijen daarbij over een weer tot enige vergoeding zijn gehouden.

12.5 Bij gedeeltelijke nakoming door leverancier zal de cliënt een evenredig gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

12.6 Leverancier zal haar verplichting uit hoofde van de overeenkomst zo spoedig mogelijk na het ophouden van de hiervoor bedoelde overmachtsituatie nakomen.

Artikel 13 Ontbinding

13. Wanneer cliënt in gebreke blijft met de betaling van enig aan leverancier verschuldigd bedrag of enige andere voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet geheel of niet behoorlijk is nagekomen, dan wel in strijd daarmee heeft gehandeld, wanneer cliënt surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt, alsmede wanneer ten laste van cliënt enig beslag wordt gelegd, heeft leverancier het recht om zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van leverancier om van cliënt vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.

Artikel 14 Slotbepalingen

14.1 De onderhavige overeenkomst en eventuele bijlage(n) worden beheerst door Nederlands recht.

14.2 Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zaandam dan wel aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of in het arrondissement van cliënt, een ander ter keuze van leverancier.

14.3 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen over nietige bepalingen overleg plegen ten einde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

14.4 Afnemer mag niet zonder schriftelijke toestemming van leverancier rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.

14.5 Partijen zullen geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens, feiten en gebeurtenissen, waarvan zij in verband met de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen en waarvan de openbaarmaking de belangen van de andere partij kan schaden.

14.6 leverancier is te allen tijde gerechtigd, haar uit hoofde van de overeenkomst, voortvloeiende rechten of verplichtingen over te dragen aan derden waarmee een verwerkingsovereenkomst is afgesloten, zodat de overeenkomst volgens afspraak uitgevoerd kan worden.

14.7 Afnemer staat er voor in dat de apparatuur niet wordt gebruikt voor doeleinden in strijd met enige wettelijke bepaling. Afnemer zal leverancier, alsmede derden van wier diensten zij gebruikt maakt en haar dealers vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van of in verband met onwettig of frauduleus gebruik van de producten. In geval van verkoop aan een derde, dan wel lease of beschikbaarstelling in enige andere vorm van de producten aan een derde, zal afnemer een gelijke verplichting als hiervoor bedoeld aan de betreffende derde opleggen.

 

III Aanvullende bepalingen en voorwaarden Service Overeenkomsten

Ter aanvulling op de Algemene Voorwaarden zijn de volgende bepalingen van toepassing indien leverancier en afnemer een service overeenkomst hebben gesloten. Deze voorwaarden worden in dat geval geacht een onlosmakelijk deel uit te maken van de Algemene Voorwaarden. Leverancier, zal de op de bij de overeenkomst gevoegde en daartoe behorende specificatielijst, c.q. de op het voorblad van de overeenkomst omschreven software/apparatuur, hierna te noemen "de apparatuur", in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst onderhouden.

Artikel 15 Definities

15.1 Apparatuur

Onder apparatuur wordt verstaan de door leverancier voor onderhoud geaccepteerde machines, eenheden, zoals nader gespecificeerd op de Service Overeenkomst. De apparatuur dient, voorzover het computerapparatuur betreft, tenminste te bestaan uit:

a. een invoermedium voor het laden van test- en/of gebruikersprogramma's;

b. een communicatiemedium voor het invoeren van commando's en het weergeven van uitvoergegevens (console).

15.2 Preventief onderhoud

Onder preventief onderhoud wordt verstaan het inspecteren en reinigen alsmede het afstellen, dit naar inzicht van leverancier zoveel mogelijk in overeenstemming met de voorschriften van fabrikant van de apparatuur, alsmede het aanbrengen van de door leverancier noodzakelijk geachte verbeteringen aan de apparatuur.

Uitsluiting

Onder preventief onderhoud wordt niet verstaan het uitvoeren van aanpassing in software instellingen, het installeren of leveren van upgrades of wijzigingen in software, ook niet als dit door de fabrikant wordt geadviseerd of voorgeschreven.

15.3 Correctief onderhoud

Onder correctief onderhoud wordt verstaan het bij cliënt door leverancier opheffen van gemelde storingen en het verrichten van de daarbij noodzakelijk gebleken reparaties, inclusief het eventueel vervangen van defecte onderdelen, welke bij normaal gebruik van de apparatuur volgens haar bestemming door natuurlijke slijtage en in het algemeen door eigen gebreken aan de apparatuur zijn ontstaan.

15.4 Meldingsperiode

Onder meldingsperiode wordt in deze overeenkomst verstaan de periode waarbinnen cliënt gerechtigd is om leverancier in kennis te stellen van een storing aan de apparatuur.

15.5 Responsetijd

Onder responsetijd, zoals die schriftelijk en door beide partijen getekend kan zijn overeengekomen, wordt in deze overeenkomst verstaan de tijd die verstrijkt tussen het tijdstip van de storingsmelding door cliënt aan leverancier, via het hiervoor bestemde service telefoonnummer, en het tijdstip waarop leverancier haar werkzaamheden aanvangt. Uren die buiten de overeengekomen meldingsperiode vallen hebben geen invloed op de vaststelling van de responsetijd. leverancier streeft ernaar om bij minstens 80% van de storingsmeldingen, waarbij sprake is van niet meer bruikbare apparatuur, de overeengekomen responsetijd niet te overschrijden.

Artikel 16 Omvang van de service

16.1 Gedurende de looptijd van deze overeenkomst zal leverancier de onder deze overeenkomst vallende apparatuur in goed werkende staat houden door het uitvoeren resp. doen uitvoeren van correctief en/of preventief onderhoud, dit laatste indien schriftelijk overeengekomen, en zonodig het vervangen van defecte onderdelen. Preventief onderhoud wordt door leverancier gedurende haar normale werktijd (geen feestdagen) van maandag tot en met vrijdag uitgevoerd op, zonodig in gezamenlijk overleg met cliënt, vastgestelde data. Werkzaamheden die een aanvang hebben genomen binnen de genoemde normale werktijden, waaronder wordt verstaan maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.45 uur, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen en de voor leverancier geldende roostervrije dagen, kunnen worden gecontinueerd, indien de service technicus van leverancier dit nodig acht. De voortzetting zal in het algemeen niet langer duren dan een uur na werktijd. Tijdens de service werkzaamheden zal personeel van de cliënt aanwezig dienen te zijn.

16.2 De vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van leverancier noodzakelijk is om de apparatuur in goede bedrijfsconditie te houden en vindt plaats op zogenaamde uitwisselingsbasis. De te vervangen onderdelen worden eigendom van leverancier. De te vervangen onderdelen worden - tenzij anders tussen leverancier en cliënt is overeengekomen - door leverancier geleverd voorzover noodzakelijk en functioneren als nieuwe of gelijkwaardig aan nieuwe onderdelen.

16.3 leverancier draagt zorg voor het up-tot-date houden van de interne expertise van de apparatuur. leverancier en cliënt zullen alle relevante gegevens omtrent de aan de apparatuur verrichte werkzaamheden vermelden in het eventueel door leverancier aan cliënt ter beschikking gestelde logboek.

16.4 leverancier is gerechtigd om werkzaamheden voornoemd onder 15.2 en 15.3 geheel of gedeeltelijk door zowel personeel van leverancier als daartoe door leverancier gemachtigde derden uit te doen voeren. Beide categorieën hierna te noemen: "service technici". De werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op de apparaten die zich op het vaste land van Nederland bevinden; tenzij schriftelijk door beide partijen anders is overeengekomen.

Artikel 17 Duur van de overeenkomst

17.1 Deze service overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals vermeld op de overeenkomst, te rekenen vanaf de ingangsdatum. Vervolgens wordt de overeenkomst telkens automatisch en stilzwijgend voor een periode van twaalf (12) maanden verlengd, tenzij een der partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven voor de vervaldag heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

17.2 Indien bij een service overeenkomst voor een copiër/printer of andere apparatuur waarbij dit van toepassing is een maximum kopie/afdruk-volume is overeengekomen, is leverancier gerechtigd de overeenkomst zonder opzegtermijn met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien het maximum kopie-/afdruk-volume wordt overschreden.

Artikel 18 Tussentijdse beëindiging

18.1 Indien de apparatuur of een gedeelte van de apparatuur wegens technische slijtage na oordeel van leverancier niet meer op verantwoorde wijze in goedwerkende staat kan worden gehouden en/of andere dan in deze overeenkomst omschreven onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn, is leverancier gerechtigd deze service overeenkomst met betrekking tot die delen van de apparatuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een (1) maand zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder jegens cliënt tot enigerlei schade vergoeding gehouden te zijn, te beëindigen.

18.2 Indien cliënt, ondanks sommatie, in gebreke blijft, zijn verplichtingen volgens deze overeenkomst na te komen, of indien cliënt in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd, dan heeft leverancier het recht, deze service overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Bij ontbinding bestaat geen recht op het resterend deel van het betaalde of verschuldigde.

Artikel 19 Medewerking van cliënt

19.1 Cliënt zal leverancier onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur hiervan in kennis stellen, onder opgave, door een terzake kundige werknemer van cliënt, van een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de opgetreden storing en onder vermelding van het juiste type en identificatienummer.

19.2 Cliënt zal de service technici ongehinderd toegang verlenen tot de apparatuur ten behoeve van werkzaamheden die voortvloeien uit deze overeenkomst. Tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden bij cliënt zal laatstgenoemde zorgdragen voor de aanwezigheid van ten minste een terzake kundige werknemer. Cliënt zal ten behoeve van de service technici binnen een redelijke afstand van de apparatuur opbergruimte voor documentatie, softwaremedia, onderhoudsmiddelen en reserveonderdelen, alsmede een telefoontoestel voor verbindingen buiten het bedrijf van cliënt ter beschikking stellen. Aansprakelijkheidsbeperkingen van cliënt, van welke aard of in welke vorm dan ook,  zullen geen voorwaarden voor de toegang tot de apparatuur zijn.

19.3 Cliënt draagt zorg en is verantwoordelijk voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatieve voorzieningen, die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet uit over voornoemde voorzieningen en aansluitingen. Indien mogelijk zal leverancier de genoemde telecommunicatieve voorzieningen gebruiken voor diagnose op afstand.

19.4 In verband met het naar behoren uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden ingevolge deze overeenkomst zal leverancier van cliënt kosteloos toegang krijgen tot de bij de cliënt in gebruik zijnde sturings programma's t.b.v. de service technici.

19.5 Cliënt zal de apparatuur alleen met voorafgaande toestemming van leverancier verplaatsen of verhuizen, het geen niet van toepassing is op portable apparatuur; cliënt is steeds gedurende de looptijd van de service overeenkomst verplicht leverancier terstond, dat wil zeggen binnen 24 uur, op de hoogte te houden van de locatie binnen Nederland waar de apparatuur zich bevindt.

19.6 Cliënt verklaart tijdens de duur van deze overeenkomst te beschikken over de volledige en vrije eigendom van de apparatuur dan wel toestemming van de eigenaar te hebben verkregen tot het aangaan en het nakomen van deze overeenkomst.

19.7 Cliënt zal de apparatuur met zorg behandelen en beschermen tegen beschadigingen, waaronder beschadiging door vocht, stof e.d.

19.8 Cliënt zal de door leverancier, de leverancier of fabrikant voorgeschreven eenvoudige schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden en de vervanging van verbruiksmaterialen e.d. volgens de aanwijzingen van een dezer uitvoeren.

19.9 Cliënt zal alle noodzakelijke medewerking verlenen, die voor de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs van hem mag worden gevraagd. Voor werkzaamheden aan apparaten verbonden of gekoppeld aan niet door leverancier onderhouden apparatuur, zal cliënt om het functioneren van de verbindingen of het systeem te testen, deze apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedure ter beschikking stellen van leverancier dan wel de test zelf (doen) uitvoeren.

Artikel 20 Tarieven en betaling

20.1 De tarieven voor de onderhoudsdiensten zoals overeengekomen in een service overeenkomst zijn vastgelegd in de overeenkomst. leverancier kan de overgekomen prijzen per 01 juli en per 01 januari aanpassen als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van valutakoersen, loonkosten, transportkosten, onderdelenprijzen e.d. De aanpassingen dienen voor zover deze meer dan 2 % bedragen minimaal dertig (30) dagen voor ingangsdatum schriftelijk aan cliënt te worden medegedeeld. Indien de aangekondigde prijsverhoging meer bedraagt dan 150 % van het relevante CBS-indexcijfer, of de door de branchevereniging ICT Office geadviseerde prijsverhoging, zulks wat het hoogste is, is cliënt gerechtigd om de overeenkomst voortijdig per datum van de prijsverhoging te beëindigen door middel van opzegging per aangetekend schrijven, welke opzegging door leverancier tenminste veertien (14) dagen voor ingang van de prijsverhoging ontvangen dient te zijn.

20.2 Cliënt zal de verschuldigde onderhoudsprijs terstond zonder korting en/of compensatie bij vooruitbetaling voldoen in de termijnen en op de betaaldatum, zoals vermeld op de serviceovereenkomst. De betaling dient binnen veertien (14) dagen te hebben plaatsgevonden. Bij gebreke van tijdige betaling is leverancier gerechtigd met ingang van de achtste dag na de vervaldag een rentevergoeding in rekening te brengen van 1 % per maand, terwijl leverancier tevens gerechtigd is aanspraak te maken op vergoeding van alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten die zij moet maken voor de inning van haar vergoeding, ten deze gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 45,00, onverminderd het recht van leverancier de werkelijke door haar geleden schade van gebruiker te vorderen. leverancier is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de servicewerkzaamheden op te schorten zonder jegens cliënt tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn; gevolgreparaties hiervan kunnen separaat in rekening worden gebracht.

20.3 Geen betaling kan worden opgeschort, zulks ook niet, indien de afnemer meent enig recht van reclame te hebben.

20.4 In geval van een service overeenkomst op apparatuur die is gebaseerd op gerealiseerd afdrukvolume geschiedt de betaling per door leverancier vastgestelde periode bij vooruitbetaling. De vergoeding bedraagt ten minste een bedrag gebaseerd op het voor het apparaat vastgestelde minimum afdrukvolume. Cliënt verplicht zich op de laatste werkdag van elke periode de stand(en) van de op de apparatuur aanwezige teller(s) te noteren en deze per omgaande aan leverancier te retourneren. Leverancier zendt periodiek een afrekening voor het geen eventueel te weinig is berekend. Er zal geen verrekening plaatsvinden met in enige voorafgaande periode niet afgenomen afdrukken. Indien de tellerstand niet binnen 1 week na afloop van de betreffende periode door leverancier is ontvangen wordt een geschat afdrukvolume in rekening gebracht. leverancier behoudt zich het recht voor op elk moment het werkelijke afdrukvolume te vergelijken met het berekende volume.

20.5 Defecten aan de teller op de apparatuur dienen uiterlijk binnen 24 uur na ontstaan hiervan door gebruiker aan leverancier te worden gemeld en zullen door leverancier of door een door leverancier aan te wijzen derde zo spoedig mogelijk worden gerepareerd. Bij gebreke van melding van een defect aan de teller is leverancier gerechtigd een schatting te maken van het aantal geproduceerde afdrukken. Gebruiker is dan aan leverancier een bedrag verschuldigd, behorend bij het aldus door leverancier vastgestelde aantal. Voor het overige wordt verwezen naar artikel 6.1 t/m 6.4

20.6 Aan cliënt zullen separaat in rekening worden gebracht, tegen de op het moment van de uitvoering geldende tarieven en prijzen van leverancier, de kosten van:

- werkzaamheden en goederen zoals vermeld onder 21.3 en 21.4 alsmede alle andere mondeling of schriftelijk opgedragen werkzaam heden die niet onder het hiervoor onder 15.3 gestelde vallen.

- wachttijden, indien een service technicus zijn werkzaamheden niet kan aanvangen of voortzetten ten gevolge van aan de cliënt toe te rekenen oorzaken.

- door cliënt zonder voldoende grond verzochte service

- aan cliënt in het kader van een service overeenkomst geleverde verbruiksmaterialen (indien overgekomen of conform artikel 21.5), voorzover de gebruikelijk benodigde hoeveelheid voor het betreffende apparaat te boven gaand.

Artikel 21 Uitsluitingen

21.1 Onderhoudsverrichtingen welke voortvloeien uit onoordeelkundig of overmatig gebruik en/of uitbreidingen van het apparaat of het systeem, van buitenkomende oorzaken; zoals maar niet beperkt tot fouten of storingen in de communicatielijn, interface of in de spanningsvoorziening, blikseminslag of koppelingen met, c.q. gebruikmaking van de apparatuur welke niet onder deze overeenkomst valt en materialen welke niet aan de specificaties voldoen behoren niet tot de verplichtingen van leverancier op grond van deze overeenkomst en zullen cliënt apart in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van leverancier

21.2 Indien tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden blijkt dat een situatie zoals in artikel 21.1 omschreven zich voordoet, is leverancier niet verplicht de werkzaamheden te voltooien.

21.3 In de genoemde onderhoudsprijs zijn niet begrepen:

- het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere maar niet beperkt tot magnetische opslagmedia, met uitzondering van vast gemonteerde harde schijven en voor zover vastgelegd in de overeenkomst, toner, inktlinten, nietjes, printkoppen, lampen, karakterbanden, alsmede glasplaten, snoeren, verbindingskabels, zekeringen, batterijen etc.;

- de kosten van vervanging van onderdelen en onderhoudsdiensten, noodzakelijk om schade aan de apparatuur te herstellen, veroorzaakt door niet toegestane pogingen tot herstel door niet leverancier personeel en/of een niet door leverancier met de uitvoering van deze overeenkomst belaste derden;

- werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of complete revisie;

- werkzaamheden zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing, welke inhouden het gebruikersonderhoud;

- herstellen van schade aan apparatuur, die is ontstaan doordat deze niet is gebruikt of geplaatst in overeenstemming met door de betreffende fabrikant gestelde voorwaarden en omgevingscondities of veroorzaakt door enige invloed van buitenaf;

- het vervangen van beeldbuizen of ander displays welke door langdurig gebruik inbrandings verschijnselen of andere normale slijtage vertonen;

- modificaties en updates;

- verplaatsing, verhuizing, herinstallatie of werkzaamheden ten gevolge hiervan;

- het preventief onderhoud, onderzoek of herstel van software.

- verbruiksmaterialen anders dan zwart voor zover de levering van verbruiksmateriaal zoals toner onderdeel van de overeenkomst uitmaakt.

21.4 Tevens is uitgesloten van de overeenkomst de levering en de vervanging van verbruiksmateriaal, alsmede het dagelijks onderhoud.

21.5 De levering van benodigde verbruiksmaterialen voor de betreffende apparatuur kan onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Zulks dient in de overeenkomst schriftelijk per apparaat vastgelegd te worden.

Einde